Meer

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd of verbouwd eruit zien? Hoe beschermen en versterken we onze historische stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in Haarlem er goed uitziet? Dit soort vragen worden beantwoord in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 juni besprak.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. De nieuwe nota gaat veel meer over de kwaliteit van gebieden en wijken als geheel, in plaats van alleen maar over individuele gebouwen. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan, waarbij de ruimtelijke kwaliteit voorop staat. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De PvdA is wel benieuwd hoe een aantal ambities uit de nota, zoals meer groene daken, minder verrommeling van de openbare ruimte en meer meervoudig ruimtegebruik, in de praktijk ook echt van de grond zullen komen. Over twee weken staat de nota ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Dan zullen wij nog eens nadrukkelijk aandacht vragen voor de uitvoering van deze ambities, zodat deze mooie nota niet in een la verdwijnt maar ook echt leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit in onze stad.

Nog geen reacties.

Geef een reactie