Meer

Randvoorwaarden aan RIBW Papentorenvest

De raadscommissie Ontwikkeling heeft donderdag 18 oktober unaniem ingestemd met de vestiging van een woonvoorziening voor jongeren van het RIBW aan de Papentorenvest. De PvdA stelde aan die instemming wel twee voorwaarden: er moet een beheersplan worden opgesteld in overleg met de omwonenden en de bewonersgroep mag niet tussentijds worden gewijzigd.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. Hierin staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Vanuit haar zorgplicht heeft de gemeente Haarlem een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van haar kwetsbare burgers, maar de gemeente heeft ook de verantwoordelijk naar bewoners in de wijk en mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid bij het realiseren van dergelijke voorzieningen.

Al lange tijd is er discussie rond het vestigen van groepswoningen voor jongeren met psychische problemen door de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) in het Scheepmakerskwartier. Met name rond de communicatie met de buurt en de aanpak van mogelijke overlast is er het nodige misgegaan. Wij hebben naar aanleiding daarvan al eerder gepleit om in de prestatieafspraken met instellingen als voorwaarde op te nemen dat men ervoor moet zorgen eerst de communicatie met de buurt op orde te hebben.

Net als alle andere fracties is de PvdA akkoord gegaan met de vestiging van het RIBW aan de Papentorenvest. Wij vinden deze plek geschikt voor de opvang van deze groep jongeren, waarvan de ervaring leert dat de overlast beperkt is. De PvdA heeft het College van B&W daarbij wel verzocht om het RIBW te vragen om nu al met de buurt een beheersplan op te stellen om de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gevraagd of het mogelijk is om vast te leggen dat er geen wisseling van soort bewonersgroep komt, wat een duidelijke wens van de buurt is. Het College heeft beide zaken toegezegd.

Nog geen reacties.

Geef een reactie